muie

Pomáháme v Africe a Vy můžete s námi

15. dubna 2013
20120825153726DSC_0601 (1)

AppleMix neprodává jen produkty k vašich jable?ným milá?k?m, sale ale také pomáhá tam, kde je to pot?eba. P?ed n?kolika m?síci jsme podpo?ili projekt Vzd?lání pro život a už za dva týdny nás ?eká mise v Africe.

Té se ale neú?astníme jen na dálku, ale pod záštitou International Humanity jedeme do Malawi, státu v jihovýchodní Africe, p?inést trochu radosti a št?stí místním lidem. Sami jim nakoupíme kozy a slepice, které jim budou p?inášet užitek i dlouho po našem odjezdu. Jedin? v udržitelné pomoci vidíme smysl.

Zajímá vás, jak se m?žete zapojit i vy? ?ást pen?z ze všech objednávek p?ijatých tento týden v?nujeme Afri?an?m. Kolik koz a slepic najde své nové spokojené majitele závisí i na vás. V regionu p?ed týdnem skon?ily ni?ivé záplavy, ?ádí tam cholera i malárie. Jestli chcete n?koho podpo?it, te? je ta správná chvíle.

Další informace naleznete zde: http://www.internationalhumanity.cz/?p=5&e=125

Uzáv?rka akce je dne 23.4.2013 v 23:59.

D?kujeme, že pomáháte s námi.

Tým AppleMix.cz

Exam: fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner